Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018