Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020