Thông báo thông qua việc giải thể Công ty Vietecom