Thông báo thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty