Thông báo Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Gia Lai