Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2019