Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền