Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS