Thông báo – Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư vóp vốn thành lập công ty VIETECOM