Thông báo đính chính công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của HNX