Thay đổi loại chứng khoán với Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021