Tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án Esop 2023