Sở KHĐT TP.HCM chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020