PSD thành lập Kho Thanh Vinh thuộc Chi Nhánh PSD tại Đà Nẵng