PSD tham gia giao kết hợp đồng kiểm toán với PWC năm 2020