Phó Giám đốc nội chính PSD báo cáo kết quả bán cổ phiếu (đã bán: 0 cổ phiếu)