NQ HĐQT triển khai phương án bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng cổ phiếuNQ HĐQT triển khai phương án bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng cổ phiếu