NQ HĐQT triển khai PA chào bán cổ phiếu cho CĐHH và chia cổ tức 30%