Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản