Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn PWC làm công ty kiểm toán năm 2020