Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Vũ Thành Chun