Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023