HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022