HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028