HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022