HĐQT thông qua việc lập DSCĐ và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020