HĐQT thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024