HĐQT thông qua Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần