HĐQT thông qua phương án góp vốn mua cổ phần tại CTCP An Lạc Nhơn Trạch