HĐQT thông qua chi trả cố tức với tỷ lệ 15%, bằng tiền và chi một lần