HĐQT Thông qua báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021