HĐQT PSD thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại Công Nghệ Xanh