HĐQT bổ sung và chi tiết phương án bán CPQ cho NLĐ