Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023