Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019