Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả ESOP