Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP