Công văn chấp thuận của UBCKNN về giao dịch cổ phiếu quỹ