Công ty Công Nghệ Xanh không còn là công ty con của Công ty PSD