Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019