Công bố thông tin lập danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ TN năm 2019