Công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP