CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2018