Thông báo bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022