Tờ trình 13 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông (thay thế tờ trình 10)