Công văn giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 9 năm 2018