Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019